UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AVIVA

O Towarzystwie

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce. Akcjonariuszami spółki są: Aviva International Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK S.A. (10 proc. akcji).

Aviva posiada szeroką ofertę ubezpieczeń na życie. Polisy wzbogacone są o programy inwestycyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dla najbardziej wymagających klientów przygotowane zostały polisy typu VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia oraz szerokim zakresem ubezpieczenia. Towarzystwo proponuje także Gwarantowaną Rentę Kapitałową, czyli dodatkowe, kapitałowe świadczenie emerytalne.

Nowa perspektywa

Najbardziej popularnym produktem ubezpieczeniowym, który jest dostępny w sieci Asist jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa. Najważniejszy dla klientów w Nowej Perspektywie jest szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonego i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ta polisa daje możliwość elastycznego dopasowania zakresu ochrony oraz charakteru ubezpieczenia. Ubezpieczony sam decyduje, czy wybiera pakiet z przeważającą funkcją ochronną, czy też inwestycyjną.

Korzyści wynikające z przystąpienia do ubezpieczenia „Nowa Perspektywa”:

 • zapewnienie wsparcia finansowego dla bliskich na wypadek zgonu Ubezpieczonego – środki te pozwolą im utrzymać obecny standard życia oraz uregulować ewentualne zobowiązania finansowe,
 • możliwość długoterminowego gromadzenia oszczędności,
 • możliwość dopasowania ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb:
  • Ubezpieczony sam określa kwotę, na jaką chce zabezpieczyć bliskich w razie śmierci (sumę ubezpieczenia)
  • Ubezpieczony decyduje, czy w ramach umowy głównej chce przede wszystkim zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci (wariant ochronny) czy zależy mu na oszczędzaniu na przyszłość (wariant ochronno-inwestycyjny),
  • Ubezpieczony wybiera fundusze, w które zostanie zainwestowana.
 • W razie zgonu Ubezpieczonego uposażeni otrzymają wyższą z dwóch kwot: określoną sumę ubezpieczenia lub 103 proc. wartości rachunku, na który wpłacone zostały składki z tytułu umowy głównej; świadczenie to nie będzie obciążone podatkiem od spadków i darowizn ani też podatkiem od zysków kapitałowych.

Bonus VIP

Bonus VIP to długoterminowy program inwestycyjno–ubezpieczeniowy dla osób, które mają kapitał i chcą go skutecznie zainwestować. Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwala na szybkie i sprawne przekazanie majątku najbliższym, którzy w razie najgorszego otrzymają z góry ustalone środki, niezależnie od wahań koniunktury na rynku. Klientem programu Bonus VIP może zostać każda osoba, która dokona wpłaty na kwotę co najmniej 10.000 zł. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie ma konieczności przeprowadzania badań medycznych.

Korzyści oferty Bonus VIP

 • jednorazowa wpłata 10 000 zł. na początku i swoboda dokonywania dopłat w dogodnym dla Państwa terminie,
 • dowolne przenoszenie zainwestowanych środków pomiędzy jedenastoma funduszami bez podatku od dochodów kapitałowych,
 • bieżąca kontrola wartości inwestycji za pośrednictwem internetowego biura obsługi klienta iBOK oraz TeleCentrum,
 • w każdym roku trwania programu możliwość wypłaty do 10% aktualnej wartości kapitału bez dodatkowych opłat,
 • niskie koszty przystąpienia do programu (maks 2,5%) niezależnie od wybranych funduszy,
 • zwolnienie z opłat alokacyjnych, jeżeli wartość zgromadzonego kapitału przekroczy 50 000 zł.

Dodatkowe korzyści dla najbliższych:

 • gwarancja, że w przypadku śmierci najbliżsi otrzymają świadczenie zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 103% aktualnej wartości kapitału lub, w przypadku negatywnego scenariusza rynkowego, wartość dokonanych wpłat, pomniejszonych o ewentualne wcześniejsze wypłaty,
 • bezpłatne ubezpieczenie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (SNW), co oznacza dodatkowe środki dla najbliższych,
 • możliwość wskazania dowolnych osób uposażonych, którym chce przekazać kapitał. Kapitał zgromadzony w programie może być przekazany również osobie niespokrewnionej, bez podatku i postępowania spadkowego.

Czas trwania Programu

dowolny

Rodzaje wpłat

 • jednorazowa - wpłata początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł
 • dodatkowe - (można wpłacać w dowolnym momencie) - minimalna wpłata dodatkowa wynosi 1.000 zł

Opłata alokacyjna (dla wpłaty jednorazowej i wpłat dodatkowych)

Wartość wpłaconego
i zgromadzonego kapitału (w zł)

Opłata alokacyjna

do 49.999,99

2,5%

50.000-499.999,99

0% od nadwyżki ponad 50.000 zł

500.000 i więcej

0% od całej kwoty

Liczba funduszy do wyboru

11

Możliwość zmian funduszy

 • możliwość 15 bezpłatnych zmian funduszy w każdym roku trwania umowy (opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 20 zł)
 • bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych

Możliwość dysponowania wpłaconym kapitałem

 • wypłata całości lub części kapitału - możliwa w każdej chwili
 • wypłata do 10% aktualnej wartości kapitału w każdym roku trwania umowy jest bezpłatna

Opłaty za całkowitą lub częściową wypłatę kapitału (powyżej 10% wartości w każdym roku trwania umowy)

Rok trwania umowy

Opłata od wartości wpłaconego kapitału

1. rok

5%

2. rok

3%

3. rok

3%

4. rok

1%

powyzej 4. lat

0%

Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci

 • 103% aktualnej wartości zgromadzonego kapitału lub suma wpłat (pomniejszona o ewentualne wypłaty)
 • bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych oraz bez procedur i podatku spadkowego

Wartość świadczenia z tytułu SNW (śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku)

Wartość zdromadzonego kapitału (w zł)

Wartość dodatkowego świadczenia
z tytułu SNW (w zł)

5.000 - 49.999,99

10.000

50.000 - 99.999,99

50.000

100.000 - 499.999,99

100.000

500.000 i wiecej

150.000

 

Kapitalna przyszłość

Kapitalna Przyszłość – to ubezpieczenie na życie połączone z długoterminowym programem systematycznego oszczędzania. To propozycja dla osób, które chciałyby zacząć regularnie odkładać pieniądze, aby w przyszłości móc utrzymać swój obecny standard życia. Z Kapitalną Przyszłością można też oszczędzać pieniądze dla dziecka, by ułatwić mu start w dorosłe życie.

Korzyści wynikające z przystąpienia do programu?

 • całość wpłacanych przez Ciebie środków jest inwestowana (nie jest pobierana opłata alokacyjna);
 • dzięki systematycznym wpłatom w dłuższym okresie masz szansę zgromadzić znaczną sumę pieniędzy;
 • możliwe są wpłaty już od 200 zł miesięcznie;
 • sam decydujesz, z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat: co miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku czy też raz w roku;
 • tylko od Ciebie zależy, jak długo oszczędzasz – nie musisz tego określać, przystępując do programu;
 • możesz skorzystać z usługi Parasol Zysków, dzięki czemu ograniczysz ryzyko, że wartość zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy zmniejszy się wskutek spadku cen akcji właśnie wtedy, gdy będziesz chciał je wypłacić;
 • masz dostęp do rachunku przez telefon i Internet – możesz sprawdzić stan swojego rachunku oraz zmienić fundusze, nie płacąc przy tym podatku od zysków kapitałowych.

Dodatkowe korzyści dla najbliższych:   

 • masz gwarancję, że gdyby Ciebie zabrakło Twoi najbliżsi otrzymają wsparcie finansowe bez procedur i opłat spadkowych;
 • jeśli zdecydujesz się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, to w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Twoi bliscy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe.

Czas trwania programu

 • dowolny

Rodzaje wpłat

 • regularne (wymagane w zadeklarowanej wysokości, z określoną częstotliwością) – miesięcznie: od 200 zł do 2 000 zł, kwartalnie: od 600 zł do 6 000 zł, co pół roku: od 1 200 zł do 12 000 zł, raz w roku: od 2 400 zł do 24 000 zł
 • dodatkowe (które można wpłacać w dowolnym momencie) – co najmniej 650 zł

Liczba funduszy do wyboru

13

Możliwość zmian funduszy

 • bez potrącania podatku od zysków kapitałowych
 • możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana funduszy w składce (dotyczy nowych wpłat)
 • w danym roku trwania programu pierwsze trzy zmiany funduszy na rachunku oraz pierwsza zmiana funduszy w składce są bezpłatne; każda kolejna kosztuje 20 zł

Opłata alokacyjna

 • brak, 100 proc. składek regularnych i dodatkowych jest inwestowane

Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi ze składek regularnych

 • wypłata części kapitału – możliwa od 4. roku trwania programu i po opłaceniu wszystkich składek
 • wypłata całości kapitału – możliwa od 2. roku trwania programu
  Przy wypłacie kapitału potrącana jest tzw. opłata likwidacyjna, stanowiąca określoną część wartości rachunku i wyrażona procentowo. W poszczególnych miesiącach trwania programu – w którym zostały opłacone wszystkie składki – opłata ta wynosi:

od 12 do 23 miesięcy – 60 proc.

od 72 do 83 miesięcy – 6 proc.

od 24 do 35 miesięcy – 30 proc.

od 84 do 95 miesięcy – 4 proc.

od 36 do 47 miesięcy – 20 proc.

od 96 do 107 miesięcy – 2 proc.

od 48 do 59 miesięcy – 12 proc.

od 108 do 119 miesięcy – 1 proc.

od 60 do 71 miesięcy – 8 proc.

 
 • od 120 miesięcy – brak opłaty likwidacyjnej (pobierana jest tylko opłata operacyjna: 50 zł)

Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi ze składek dodatkowych

 • wypłata kapitału (części lub całości) – możliwa w każdej chwili
 • bez potrącania opłaty likwidacyjnej (pobierana jest tylko opłata operacyjna 50 zł)

Opłata administracyjna

 • 8,50 zł miesięcznie – dla miesięcznej częstotliwości składki
 • 7 zł miesięcznie – dla kwartalnej częstotliwości składki
 • 6 zł miesięcznie – dla półrocznej i rocznej częstotliwości składki

Opłata transakcyjna

 • 0,1625 proc. wartości rachunku podstawowego – pobierana miesięcznie, przez 5 pierwszych lat trwania programu

Opłata za korzystanie z programu Parasol Zysków

 • 0,02% wartości rachunku miesięcznie (czyli 20 groszy miesięcznie za każde 1 000 zł kapitału zgromadzonego na rachunku podstawowym)

Świadczenie wypłacane w razie śmierci

 • większa z dwóch kwot: 103% wartości rachunku, na który wpłacono składki regularne lub suma składek regularnych zainwestowanych na tym rachunku, pomniejszona o kwotę częściowych wypłat - bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych oraz baz procedur i opłat spadkowych (dotyczy ubezpieczonych, którzy w dniu rejestracji wniosku nie ukończyli 55 lat)
  lub
  103% wartości rachunku, na który wpłacono składki regularne – bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych oraz bez procedur i opłat spadkowych (dotyczy ubezpieczonych, którzy w dniu rejestracji wnisoku ukończyli 55 lat)
 • dodatkowo w obu powyższych przypadkach zostanie wypłacona wartość rachunku, na który wpłacono składki dodatkowe - po potrąceniu podatku od dochodów kapitałowych

 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644