UBEZPIECZENIA BENEFIA

O Towarzystwie

Benefia TU S.A. działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1999 roku. Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i do klientów instytucjonalnych – w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Jedynym akcjonariuszem Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group jest austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group, posiadająca ponad 180 letnią tradycję i doświadczenie. Vienna Insurance Group jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnie w jej skład wchodzi 50 firm ubezpieczeniowych działających w 23 krajach Europy.

W skali międzynarodowej Vienna Insurance Group należy w Europie Środkowo-Wschodniej do liderów rynku. Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez swoje Spółki w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, Macedonii, na Litwie, w Łotwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Turcji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Ponadto Grupa posiada swoje filie we Włoszech oraz w Słowenii. W Austrii, Bułgarii, Czechach, Turcji, Słowacji oraz Rumunii, Vienna Insurance Group zajmuje pierwszą lub drugą pozycję na rynku.

W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Benefia TU S.A., Benefia TUnŻ S.A., Compensa TU S.A., Compensa TUnŻ S.A., InterRisk TU S.A., PZM TU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez Benefia sprzedawane są w ramach różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych (nabywcy nowych/używanych samochodów, kredytobiorcy) jak i przedsiębiorców, (leasingobiorcy dealerzy samochodowi, zarządzający flotami pojazdów, firmy leasingowe itp.). Ubezpieczenia w ramach produktów mogą różnić się zakresem ubezpieczenia, a co za tym idzie wysokością składek. Dwa podstawowe programy ubezpieczeniowe oferowane przez Benefia to: PROGRAM MOTO i PAKIET SERWIS.

Program MOTO

Rodzaje umów wchodzących w skład programu:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • Zielona Karta,
 • Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC),
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (NNW),
 • ubezpieczenie pomocy w związku z awarią lub wypadkiem pojazdu ASSISTANCE,
 • ochrona prawna pojazdów i umów (OP).

Obligatoryjnie Klient musi wykupić ubezpieczenie OC lub AC, pozostałe ubezpieczenia są opcjonalne.

Pakiet SERWIS

Rodzaje umów wchodzących w skład programu:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • Zielona Karta,
 • ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (NNW),
 • ubezpieczenie pomocy w związku z awarią lub wypadkiem pojazdu ASSISTANCE,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów,
 • ubezpieczenie płatności składki.

Obligatoryjnie Klient musi wykupić ubezpieczenie OC lub AC, pozostałe ubezpieczenia są opcjonalne.


Dodatkowo Benefia oferuje sprzedaż szeregu ubezpieczeń dostępnych  poza programami.

Assistance Plus

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych takich jak wynajem samochodu zastępczego lub nocleg w hotelu (do czasu naprawy pojazdu) lub kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. Ubezpieczeniu podlegają pojazdy z okresem eksploatacji do 10 lat.

Benefia oferuje szeroka gamę ubezpieczeń Assistance dla klientów indywidualnych (użytkowników nowych i używanych samochodów) i przedsiębiorców (użytkownicy flot pojazdów, firmy leasingowe, producenci / importerzy pojazdów). Polisy różnią się zakresem pomocy oraz wysokością składek.

Assistance Prawny

Ubezpieczenie Assistance Prawny jest skierowane do klientów, którzy wykupują w BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ubezpieczenie komunikacyjne. Przedmiot ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa.

Zakres ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą fizyczną to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia prywatnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowe
 • mieszkaniowe
 • pracy
 • konsumenckie
 • spadkowe
 • o ruchu drogowym
 • podatkowe

Zakres ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Na wniosek Ubezpieczonego w ramach informacji prawnej Przedstawiciel Towarzystwa dodatkowo:

 • prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw,
 • udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności),
 • udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich .

W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do uzyskania 6 informacji prawnych. Informacje prawne udzielane są przez Przedstawiciela Towarzystwa 7 dni w tygodniu w godz. od 9.00 do 21.00.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów – OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku gdy Ubezpieczający wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw Ubezpieczonemu postępowań karnych lub wykroczeń, zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionych przez Ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego, a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. Umowa obejmuje teren działania ubezpieczenia OC (łącznie z krajami gdzie potrzebna jest ZIELONA KARTA). Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 zł.

Ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu – z ang. GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy Ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie GAP daje możliwość odzyskania pozostałej kwoty, za którą został zakupiony pojazd. Polisa GAP jest szczególnie potrzebna osobom, które zakup pojazdu finansują kredytem bankowym. Polisa jest również przydatna firmom leasingowym jako jeden z elementów zabezpieczających umowę leasingu. Mając polisę GAP Klient ma gwarancję otrzymania odszkodowania w wysokości wartości zakupionego pojazdu.

Ubezpieczeniu podlegają pojazdy z okresem eksploatacji do 3 lat o wartości do 260 000,00 PLN, które posiadają polisy AC. Warunkiem zakupu polisy jest kupno pojazdu od przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem pojazdami mechanicznymi i podstawą nabycia pojazdu jest faktura zakupu. Umowa może zostać zawarta w okresie do 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 45 000,00 PLN. Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy.

Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy


Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych, które rozpoczynają lub prowadzą budowę nieruchomości. Przez pojęcie „budowa” rozumie się prowadzone zgodnie z wymogami prawa budowlanego prace budowlane polegające na wznoszeniu nieruchomości (domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, obiektu małej architektury) a także ich przebudowa, remont, nadbudowa, modernizacja lub rozbudowa. Pojęcie „budowa” nie obejmuje prac budowlanych dotyczących wyłącznie stałych elementów nieruchomości.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 1. Dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy,
 2. Budynek gospodarczy wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy,
 3. Obiekt małej architektury w trakcie budowy.

Warunkiem ubezpieczenia budynku gospodarczego wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy oraz obiektu małej architektury w trakcie budowy jest jednoczesne ubezpieczenie domu jednorodzinnego w trakcie budowy.

Zakres ubezpieczenia
Nieruchomość może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń:

 1. W wariancie podstawowym:
  • pożar,
  • uderzenie pioruna,
  • upadek statku powietrznego,
  • wybuch,
 2. W wariacie standardowym:
  • pożar,
  • uderzenie pioruna,
  • upadek statku powietrznego,
  • wybuch,
  • deszcz nawalny,
  • grad,
  • huragan,
  • lawina,
  • osunięcie się ziemi,
  • trzęsienie ziemi,
  • zalanie,
  • zapadanie się ziemi.

Dodatkowo wariant standardowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek powodzi.

Pakiet Mieszkanie

Pakiet Mieszkanie to skierowane wyłącznie do osób fizycznych produkty ubezpieczeniowe zawarte w jednym pakiecie.

Rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie oszkleń,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie assistance (home, medical, usługi concierge).


Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy. Franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne nie mają zastosowania. Udział własny ma zastosowanie przy wypłacie świadczenia z tytułu kosztów leczenia i wynosi 30%. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub w ratach w zależności od jej wysokości.
 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644